CRM یک فرآیند است – به دلیل ایجاد، توسعه و حفظ روابط دوستانه و حاوی منافع مشترک در بلند مدت با مشتری   2- CRM یک استراتژی است – زیرا بدین وسیله، نوع تخصیص منابع و سرمایه گذاری سازمان روی مشتریان یا زمینه های مورد علاقه مشترک را تعیین می کند.   3- CRM یک فلسفه است – زیرا با این دیدگاه، مشتریان سودآور حفظ و با تامین منافع مشترک، آینده سازمان پایه ریزی می شود. CRM- 4- یک توانمندی است – زیرا اگر سازمان این توانایی را نداشته باشد و روابط بلند مدت سودآور با مشتریان برقرار نکند، از بین می رود.   5- CRM یک تکنولوژی است – زیرا با ترکیب سیستم های مختلف بازاریابی، فروش، ذخیره اطلاعات و مدیریت، منافع سازمان را در سراسر زنجیره تامین ، تضمین می نماید.

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code