1- ناشی از اشتباهات استراتژیک 2- ناشی از اشتباهات تاکتیکی  اشتباهات استراتژیک که باعث شکست پروژه های CRM می شوند 1- فقدان ضمانت اجرا و الزامات قانونی    2- ضعف کمیته راهبری 3- فقدان چشم انداز روشن 4- ارتباطات ضعیف 5- فرآیندهای کاری ضعیف و ناکارا 6- مدیریت ضعیف تغییر 7- ضعف آموزش 8- تمرکز و اتکای بیش از حد روی تکنولوژی 9- فقدن فرهنگ مشتری گرایی  اشتباهات تاکتیکی که باعث شکست پروژه های CRM می شوند 1- ضعف مهارت در افراد    2- ضعف انگیزه در افراد 3- انتخاب پرسنل نا مناسب 4- کارکنان خیانت پیشه  5- قهرمانان تک رو 6- انجام دیر اقدامات 7- ناسازگاری اعضای تیم CRM 8- فقـدان مشـارکـت فکـری کارکنان، کاربران، مدیران 9- زمانبندی غیر واقعی    10- عدم درک صحیح نیازمندی ها    11- بی برنامگی    12- فشار زمان    13- ضعف کنترل    14- تغییرات پیاپی

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code