پهنای باند در شبکه
29 اردیبهشت 98
زیر مجموعه: دانستنیهای شبکه

پهنای باند در شبکه 

 

در واقع پهنای باند بیانگر این می باشد که به طور هم زمان چند بیت می‌تواند از کنار هم رد شوند. برای ارتباطات شبکه ای پهنای باند به حداکثر میزان انتقال اطلاعات که می تواند در لحظه بر روی رسانه ارتباطی منتقل شود اشاره می کند. این نوع پهنای باند با واحد بیت در ثانیه که به اختصار bps گفته می شود، اندازه گیری می شود.

پهنای باند یا Bandwidth، پهنای ارتباطی است که داده ها از طریق آن و از فضای وب شما انتقال می‌یابند. البته این مساله رابطه مستقیمی با تعداد بازدید سایت شما ندارد. یک بازدید از صفحه 100 کیلوبایتی به همان مقدار پهنای باند مصرف می‌کند که 100 بازدید از یک صفحه یک کیلوبایتی مصرف خواهد کرد. پس هنگام انتخاب یک میزبان برای سایت خود همواره به این نکته و پهنای باندی که لازم دارید، توجه داشته باشید.

از عوامل مؤثر در پهناى باند رسانه هاى کابلى طول، قطر و جنس کابل است. طول کابل با پهناى باند نسبت معکوس و قطر کابل با پهناى باند نسبت مستقىم دارد ىعنى هرچه طول کابل بىشتر شود، پهناى باند کمتر شده و هرچه قطر کابل بىشتر شود، پهناى باند نىز بىشتر مى شود.

براى انتقال اطلاعات به دو روش  تک باند و باند پهن از پهناى باند استفاده مى شود.  در روش تک باند از تمام پهناى باند براى ارسال ىا درىافت اطلاعات استفاده مى شود؛ به اىن معنى که تک باند در هر لحظه فقط مى تواند ىک سىگنال را از خود عبور دهد، درنتىجه ارسال نوبتى مى شود و اطلاعات پشت سر هم و به صورت سرى ارسال مى شوند. به اىن نوع شبکه تک باند گفته مى شود. در روش تک باند براى ارسال و درىافت اطلاعات به دو رشته کابل نىاز است که ىکى از کابل ها وظىفه ارسال اطلاعات را به عهده دارد و کابل دىگر درىافت اطلاعات را انجام مى دهد. سىستم انتقال دىجىتال نىز از روش تک باند استفاده مى کند. روش دىگر انتقال، انتقال باند پهن است. باند پهن مى تواند از ىک کابل، ىک ىا چند سىگنال را به طور هم زمان عبور دهد. هر سىگنال به صورت جداگانه ارسال مى شود. و تداخلى بىن سىگنال هاى متفاوت به وجود نمى آىد. از اىن روش در شبکه تلوىزىون کابلى استفاده مى شود. در شبکه هاى محلى اىن روش کاربردى ندارد ولى در شبکه هاى WAN همواره مورد توجه است.

 

تفاوت پهنای باند با انتقال داده

 

هر دو به مقدار داده‌ای که به صورت فایل در سایت آپلود می‌شود، بستگی دارند. برای روشن شدن کامل موضوع می توان مثال لوله های آب را بررسی کرد که در واقع قطر لوله به منزله همان پهنای باند و Data Transfer به منزله میزان آبی می باشد که در لوله در حال انتقال می باشد. کاملا واضح است که هرچه قطر لوله بیشتر باشد به این معنی است که پهنای باند بیشتر خواهد بود.

ممکن است برخی ها سخن از Data Transfer نا محدود بزنند اما مثال مناسب در این زمینه این است که به شما بگویند شما می‌توانید از یِک لوله باریک هر چقدر که می‌خواهید آب بنوشید ولی در عمل شما نمی‌توانید آب زیادی از همچنین ضخامت کمی بنوشید. در صنعت هاستینگ، پهنای باند بسیار پربهاست و اطلاق عبارت نامحدود درباره آن ممکن نیست.

 

کیفیت پهنای باند:

1- Ping Time :

به مدت زمانی گفته می شود که یک Packet ازISP به مقصد یک Host قوی (مثلاgoogle.com) در اینترنت ارسال شده و پس از دریافت پاسخ مناسب دوباره به ISP باز می گردد. هر چه این زمان کمتر باشد پهنای باند از کیفیت بهتری برخوردار است.

2-Packet Loss :

هنگامیکه یک Packet به اینترنت ارسال می شود ممکن است که به دلایل مختلف مفقود شده و یا از دست برود. Packet Loss عبارت است از نسبت Packet های از دست رفته و مفقود شده به کل Packet ها. هر چه این نسبت کمتر باشد پهنای باند از کیفیت بهتری برخوردار است.

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code