نویز در شبکه
29 اردیبهشت 98
زیر مجموعه: دانستنیهای شبکه

نویز در شبکه

 

  

 

 

از جمله مشکلاتى که در شبکه به وجود مى آید، نویز است. نویز عامل مخربى است که شکل سیگنال ها را تغییر مى دهد و باعث بروز اختلال مى شود. عوامل مختلفى باعث به وجود آمدن نویز مى شوند. تعدادى از این عوامل عبارتند از: حرارت، القا و هم شنوایى.

حرارت: حرارت باعث مى شود الکترون ها در جهات نامشخص شروع به حرکت نمایند؛ اىن  حرکت گاهى با سیگنال ها هم جهت شده و اندازه و شکل آنها را که همان الگوى سیگنال هاست، تغییر مى دهد و این به معنى اىجاد نویز است.

القا: نویزهاى القاىى نویزهایى هستند که موتورهاى مکانیکى مثل موتور ماشین ىا وسایل الکتریکى مانند موتورهاى الکتریکى وسایل خانگى تولید مى کنند، اىن وسایل شبیه یک آنتن فرستنده عمل مى کنند و مى توانند نویز را ارسال کنند و کابل شبکه، شبیه یک آنتن گیرنده نویزهاى ارسال شده را دریافت مى کند.

هم شنوایى: به اثرگذارى میدان مغناطیسى یک کابل از کابل مجاور آن هم شنوایى گفته مى شود. نویزهایى که کابل هاى برق فشار قوى یا رعد و برق اىجاد مى کنند، از انواع نویزهاى هم شنوایى محسوب مى شوند.

 

 

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code